HARAS DRESSAGE SPORT HORSE QUALIFIER I & II AND USDF SOUTHERN SERIES FINAL Results

Select Class Date to View:

 1MC-CG  USDF MATERIALE CLASS 3YO COLTS/GELDINGS 09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 78.600 78.600
2 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 75.300 75.300
 1MC-F  USDF MATERIALE CLASS 3 YO FILLY 09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 460 DARK SHADOWS D’AVALON CYNTHIA POWELL HALL
MARCELLA PINELL
TX Ridden 75.600 75.600
 1MC-GS  USDF MATERIALE CLASS 4&5 YO GELD/STALLION 09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 463 BOEING WS KATHRYN BORTEL
REBEKAH WESATZKE
TX Ridden 79.700 79.700
 1MC-M  USDF MATERIALE CLASS 4 & 5 YO MARES 09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 456 FABIENNE SWF WHITNEY VESS
WHITNEY VESS
KS Ridden 78.000 78.000
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 71.900 71.900
 B1-1  YEARLING FILLIES  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 475 BEATRIX WS SAMMI JO STOHLER
JAMIE ROBERTS
TX Ridden 78.950 78.950
2 Open 476 BAKARAH WS SAMMI JO STOHLER
SHILOH GILBERT
TX Ridden 76.075 76.075
 B1-10Q USDFBC COLT/GELDING CHAMPION  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 465 NOBLE ROMANTIC SWF SAMMI JO STOHLER
ANITA CLARK
TX Ridden 03.000 03.000
2 Open 481 BALDHART WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 02.000 02.000
3 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 01.000 01.000
0 Open 468 SIR WHITNEY ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 458 OBI WAN KNOBI SWF JOHN MASON
MARY HARDBERGER
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 467 NOTHING FEINER ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 00.000 00.000
 B1-12  4 YEAR OLD AND OLDER MAIDEN/YELD MARES  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 80.050 80.050
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 76.500 76.500
 B1-15Q  USDFBC MARE CHAMPIONSHIP  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 02.000 02.000
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 01.000 01.000
 B1-19  GRAND CHAMPION  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 475 BEATRIX WS SAMMI JO STOHLER
JAMIE ROBERTS
TX Ridden 02.000 02.000
2 Open 465 NOBLE ROMANTIC SWF SAMMI JO STOHLER
ANITA CLARK
TX Ridden 01.000 01.000
0 Open 481 BALDHART WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 476 BAKARAH WS SAMMI JO STOHLER
SHILOH GILBERT
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 00.000 00.000
 B1-2  YEARLING COLTS/GELDINGS  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 468 SIR WHITNEY ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 74.450 74.450
2 Open 467 NOTHING FEINER ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 70.225 70.225
 B1-3  2 YEAR OLD FILLIES  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 477 SEQUOYAH WS SAMMI JO STOHLER
MANUEL FIGUEROA
TX Ridden 76.025 76.025
2 Open 469 MELODY ERIKA-WEST NECE
EVELYN ANGELLE
TX Ridden 73.625 73.625
 B1-4  2 YEAR OLD COLTS/GELDINGS  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 481 BALDHART WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 78.225 78.225
2 Open 458 OBI WAN KNOBI SWF JOHN MASON
MARY HARDBERGER
TX Ridden 70.575 70.575
 B1-5  3 YEAR OLD FILLIES  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 460 DARK SHADOWS D’AVALON CYNTHIA POWELL HALL
MARCELLA PINELL
TX Ridden 75.000 75.000
2 Open 459 ROYAL VELVET SWF SAMMI JO STOHLER
MARY NUTTALL
TX Ridden 74.400 74.400
 B1-6  3 YEAR OLD COLTS/GELDINGS  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 76.700 76.700
2 Open 465 NOBLE ROMANTIC SWF SAMMI JO STOHLER
ANITA CLARK
TX Ridden 75.275 75.275
3 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 74.375 74.375
 B1-7  FILLIES OF CURRENT YEAR  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 471 DESIGNER MADE WS SAMMI JO STOHLER
SARA STONE
TX Ridden 75.575 75.575
 B1-8  COLTS/GELDINGS OF CURRENT YEAR  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
2 478 ORION SDSF NATALIE MASIN
NATALIE MASIN
TX Ridden 73.000 73.000
1 Open 473 DEKADANCE WS SAMMI JO STOHLER
JANICE MARQUARDT
TX Ridden 74.320 74.320
 B1-9Q  USDFBC FILLY CHAMPIONSHIP  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 475 BEATRIX WS SAMMI JO STOHLER
JAMIE ROBERTS
TX Ridden 03.000 03.000
2 Open 476 BAKARAH WS SAMMI JO STOHLER
SHILOH GILBERT
TX Ridden 02.000 02.000
3 Open 477 SEQUOYAH WS SAMMI JO STOHLER
MANUEL FIGUEROA
TX Ridden 01.000 01.000
0 Open 460 DARK SHADOWS D’AVALON CYNTHIA POWELL HALL
MARCELLA PINELL
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 459 ROYAL VELVET SWF SAMMI JO STOHLER
MARY NUTTALL
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 469 MELODY ERIKA-WEST NECE
EVELYN ANGELLE
TX Ridden 00.000 00.000
 B1-CYQ  USDFBC CURRENT YEAR FOAL CHAMPIONSHIP  09/21/2019 Ring: 1 FINAL
C: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 471 DESIGNER MADE WS SAMMI JO STOHLER
SARA STONE
TX Ridden 03.000 03.000
2 Open 473 DEKADANCE WS SAMMI JO STOHLER
JANICE MARQUARDT
TX Ridden 02.000 02.000
3 Open 478 ORION SDSF NATALIE MASIN
NATALIE MASIN
TX Ridden 01.000 01.000
 2MC-M  USDF MATERIALE CLASS 4 & 5 YO MARES 09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 75.500 75.500
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 72.400 72.400
 3YR-CH  USDF MATERIALE CLASS 3 YR OLDS - SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 75.900 79.400 77.650
2 Open 460 DARK SHADOWS D’AVALON CYNTHIA POWELL HALL
MARCELLA PINELL
TX Ridden 76.700 71.400 74.050
3 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 74.300 71.500 72.900
 4YR-CH  USDF MATERIALE CLASS 4 YR OLD - SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
2 Amateur 456 FABIENNE SWF WHITNEY VESS
WHITNEY VESS
KS Ridden 75.300 77.300 76.300
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 77.800 77.300 77.550
3 Open 463 BOEING WS KATHRYN BORTEL
REBEKAH WESATZKE
TX Ridden 77.700 72.900 75.300
4 Open 461 QHROME HTF GINA COLLIER
AMY BHAKHRI
TX Ridden 73.300 76.800 75.050
5 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 74.000 69.700 71.850
 5YR-CH  USDF MATERIALE CLASS 5 YR OLD - SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 482 SOVEREIGN WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 77.300 71.800 74.550
 B2-1  YEARLING FILLIES  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 476 BAKARAH WS SAMMI JO STOHLER
SHILOH GILBERT
TX Ridden 75.375 75.375
 B2-10Q  USDFBC COLT/GELDING CHAMPIONSHIP  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 03.000 03.000
2 Open 481 BALDHART WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 02.000 02.000
3 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 01.000 01.000
0 Open 484 NOBLE ROMANTIC SWF JOHN MASON
ANITA CLARK
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 467 NOTHING FEINER ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 468 SIR WHITNEY ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 458 OBI WAN KNOBI SWF JOHN MASON
MARY HARDBERGER
TX Ridden 00.000 00.000
 B2-12  4 YEAR OLD AND OLDER MAIDEN/YELD MARES  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 78.050 78.050
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 70.600 70.600
 B2-15Q  USDFBC MARE CHAMPIONSHIP  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 02.000 02.000
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 01.000 01.000
 B2-19  GRAND CHAMPION  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 02.000 02.000
2 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 01.000 01.000
0 Open 458 OBI WAN KNOBI SWF JOHN MASON
MARY HARDBERGER
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 477 SEQUOYAH WS SAMMI JO STOHLER
MANUEL FIGUEROA
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 483 ROYAL VELVET SWF JOHN MASON
MARY NUTTALL
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Scratched 00.000 00.000
 B2-2  YEARLING COLTS/GELDINGS  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 468 SIR WHITNEY ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 69.950 69.950
2 Open 467 NOTHING FEINER ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 69.775 69.775
 B2-3  2 YEAR OLD FILLIES  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 469 MELODY ERIKA-WEST NECE
EVELYN ANGELLE
TX Ridden 77.900 77.900
2 Open 477 SEQUOYAH WS SAMMI JO STOHLER
MANUEL FIGUEROA
TX Ridden 77.150 77.150
 B2-4  2 YEAR OLD COLTS/GELDINGS  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 481 BALDHART WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 76.400 76.400
2 Open 458 OBI WAN KNOBI SWF JOHN MASON
MARY HARDBERGER
TX Ridden 72.100 72.100
 B2-5  3 YEAR OLD FILLIES  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 483 ROYAL VELVET SWF JOHN MASON
MARY NUTTALL
TX Ridden 77.750 77.750
2 Open 460 DARK SHADOWS D’AVALON CYNTHIA POWELL HALL
MARCELLA PINELL
TX Ridden 76.200 76.200
 B2-6  3 YEAR OLD COLTS/GELDINGS  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 76.250 76.250
2 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 73.950 73.950
3 Open 484 NOBLE ROMANTIC SWF JOHN MASON
ANITA CLARK
TX Ridden 72.075 72.075
 B2-7  FILLIES OF CURRENT YEAR  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 470 TOPAZ SAMMI JO STOHLER
DARLENE SHARP
TX Ridden 68.350 68.350
 B2-8  COLTS/GELDINGS OF CURRENT YEAR  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
2 478 ORION SDSF NATALIE MASIN
NATALIE MASIN
TX Ridden 71.775 71.775
1 Open 473 DEKADANCE WS SAMMI JO STOHLER
JANICE MARQUARDT
TX Ridden 82.600 82.600
 B2-9Q  USDFBC FILLY CHAMPIONSHIP  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 477 SEQUOYAH WS SAMMI JO STOHLER
MANUEL FIGUEROA
TX Ridden 03.000 03.000
2 Open 483 ROYAL VELVET SWF JOHN MASON
MARY NUTTALL
TX Ridden 02.000 02.000
3 Open 469 MELODY ERIKA-WEST NECE
EVELYN ANGELLE
TX Ridden 01.000 01.000
0 Open 460 DARK SHADOWS D’AVALON CYNTHIA POWELL HALL
MARCELLA PINELL
TX Ridden 00.000 00.000
0 Open 476 BAKARAH WS SAMMI JO STOHLER
SHILOH GILBERT
TX Ridden 00.000 00.000
 B2-CYQ  USDFBC CURRENT YEAR FOAL CHAMPIONSHIP  09/22/2019 Ring: 1 FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E H C M B Total
1 Open 473 DEKADANCE WS SAMMI JO STOHLER
JANICE MARQUARDT
TX Ridden 03.000 03.000
2 Open 478 ORION SDSF NATALIE MASIN
NATALIE MASIN
TX Ridden 02.000 02.000
3 Open 470 TOPAZ SAMMI JO STOHLER
DARLENE SHARP
TX Ridden 01.000 01.000
 CG-F  USDFBC COLT/GELDING CHAMPIONSHIP SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 466 SIR TEMPTATION ERIN BELL ALTMAN
ERIN BELL ALTMAN
TX Ridden 77.175 76.850 77.012
2 Open 481 BALDHART WS CYNTHIA POWELL HALL
CYNTHIA POWELL HALL
TX Ridden 76.400 76.300 76.350
3 Open 484 NOBLE ROMANTIC SWF JOHN MASON
ANITA CLARK
TX Ridden 77.675 74.850 76.262
5 Open 464 SHAMROCK SWF SAMMI JO STOHLER
SAMMI JO STOHLER
TX Ridden 75.575 76.600 76.088
 CYF-CH  USDFBC CURRENT YEAR FOAL CHAMPIONSHIP SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
3 478 ORION SDSF NATALIE MASIN
NATALIE MASIN
TX Ridden 72.775 69.400 71.088
0 470 TOPAZ SAMMI JO STOHLER
DARLENE SHARP
TX Scratched 00.000 00.000
1 Open 473 DEKADANCE WS SAMMI JO STOHLER
JANICE MARQUARDT
TX Ridden 75.800 82.825 79.312
2 Open 471 DESIGNER MADE WS SAMMI JO STOHLER
SARA STONE
TX Ridden 78.625 77.525 78.075
 F-CH  USDFBC FILLY CHAMPIONSHIP SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
3 JR/YR 476 BAKARAH WS SAMMI JO STOHLER
SHILOH GILBERT
TX Ridden 76.250 76.400 76.325
1 Open 475 BEATRIX WS SAMMI JO STOHLER
JAMIE ROBERTS
TX Ridden 80.000 80.050 80.025
2 Open 477 SEQUOYAH WS SAMMI JO STOHLER
MANUEL FIGUEROA
TX Ridden 74.245 78.875 76.560
4 Open 483 ROYAL VELVET SWF JOHN MASON
MARY NUTTALL
TX Ridden 74.700 76.925 75.812
5 Open 469 MELODY ERIKA-WEST NECE
EVELYN ANGELLE
TX Ridden 74.925 75.700 75.312
 M-F  USDFBC MARE CHAMPIONSHIP SOUTHERN FINAL 09/22/2019 Ring: 1C FINAL
C: Dr. Gail Hoff-Carmona E: C. Carter Bass E H C M B Total
1 Open 457 CONTESSA ROSE SWF SAMMI JO STOHLER
MARY HARDBERGER
TX Ridden 79.700 78.750 79.225
2 Open 480 QRYSTAL CADENCE CYNTHIA POWELL HALL
LYNN MASIN
TX Ridden 75.900 73.000 74.450